Umowa użytkownika

Niniejsza umowa użytkownika zostaje zawarta między tobą - klientem, reklamodawcą i siecią CPA. Klient - osoba, która poprzez działalność sieci CPA, przyciągana metodami promocji, kupuje / alienuje oferty towarów i / lub usług oferowanych przez Reklamodawcę, zamierza zamawiać lub kupować lub zamawiać, kupować lub wykorzystywać towary wyłącznie na użytek osobisty, rodzinny, domowy i inne potrzeby niezwiązane z działalnością przedsiębiorczą. Reklamodawca - osoba, która chce złożyć ofertę w sieci CPA w celu wyalienowania określonego produktu i / lub usługi. Sieć CPA (skrót od Cost Per Action, tj. Opłata za działanie) to elektroniczne środowisko biznesowe, w którym pomiędzy Reklamodawcą a siecią CPA powstaje stosunek umowny, na mocy którego Reklamodawca oferuje oferty towarów i / lub usług oraz Sieć CPA z kolei przyciąga klientów zainteresowanych zakupem ofert dozwolonych metodami reklamodawcy. Końcowym rezultatem takich działań jest zakup towarów i / lub usług przez klienta za pośrednictwem sieci CPA. Strony - klient, reklamodawca, sieć CPA. Witryna jest zasobem internetowym sklepu internetowego, który jest zarządzany organizacyjnie i należy do Reklamodawcy, zgodnie z warunkami prawa własności prywatnej. Oferta publiczna - oferta skierowana przez administrację do nieokreślonej liczby osób lub kilku konkretnych osób, która zdecydowanie wyraźnie wyraża intencję osoby, która złożyła ofertę, do rozważenia zawarcia umowy użytkownika z adresatem, który zaakceptuje ofertę. Akceptacja - pełna akceptacja przez jedną ze Stron warunków publicznej oferty sieci CPA na zawarcie niniejszej umowy z użytkownikiem. Akceptacja oferty publicznej następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Witryny (w tym w celach informacyjnych) i jej usług (usług). 1. Ogólne 1.1 Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej „Umową”) określa ogólne zasady odwiedzania, korzystania z usług i ogólnych zachowań w Witrynie przez Klienta i reguluje stosunki cywilnoprawne, które rozwijają się między Klientem a Reklamodawcą, a także Klientem, Reklamodawcą i siecią CPA proces ich interakcji. 1.2 Niniejsza Umowa może zostać jednostronnie zmieniona decyzją sieci CPA i / lub Reklamodawcy. Sieć CPA i / lub Reklamodawca nie jest zobowiązany do osobistego powiadamiania Klienta o takich zmianach. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą zakupu towarów / usług Reklamodawcy przez Klienta. 1.3 Warunki Umowy dotyczą wszystkich Klientów witryny, bez wyjątku. 1.4 Klient, rozpoczynając korzystanie z Witryny, potwierdza fakt, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Umowy we właściwej pamięci iz czystą pamięcią, w pełni je rozumie i akceptuje warunki pełnego korzystania z Witryny. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Umowy (częściowo lub w całości) osoba, która wyraziła taką wolę, nie ma prawa do korzystania z pola informacyjnego Strony. 2. Regulacja interakcji stron 2.1 Wdrożenie usług i / lub możliwości oferowanych przez Witrynę nie daje Klientowi żadnych wyłącznych praw i przywilejów. 2.2 Strony niniejszej umowy uzgodniły, że sieć CPA ma prawo umieszczać bloki reklamowe, banery, reklamy w Witrynie w dowolnym jej obszarze, w tym tam, gdzie zamieszczane są informacje publikowane przez Klienta, bez dodatkowej zgody Klienta. 2.3 Informacje publikowane w Witrynie przez sieć CPA są wynikiem aktywności intelektualnej sieci CPA, a wszelkie prawa majątkowe i osobowe niemajątkowe do takich informacji należą do sieci CPA, chyba że ustalono inaczej. Jednocześnie Klient nie ma wyłącznych praw do wyniku działalności intelektualnej sieci CPA, wyrażonej w formie graficznej, tekstowej, audiowizualnej zamieszczonej przez sieć CPA w Witrynie. 2.4 Sieć CPA nie ponosi odpowiedzialności za ochronę naruszonych praw Klienta w kontekście rozstrzygania sporów powstałych na tej podstawie, w tym w sądzie. 2.5 Sieć CPA nie jest właścicielem / producentem towarów i / lub usług zamieszczonych w Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw Klienta. Celem sieci CPA w ramach niniejszej Umowy jest przyciągnięcie potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem towarów i / lub usług dozwolonych metodami Reklamodawcy. Końcowym rezultatem takich działań jest zakup towarów i / lub usług przez klienta za pośrednictwem sieci CPA. 2.6 Naruszenie przez klienta lub reklamodawcę praw autorskich należących do sieci CPA i (lub) innych osób wiąże się z odpowiedzialnością za naruszającego, przewidzianą przepisami obowiązującego ustawodawstwa. 2.7 W przypadku naruszenia praw autorskich przez Klienta, poprzez nielegalne umieszczanie materiałów nienależących do Klienta, sieć CPA wycofuje się z bezpłatnego dostępu